Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Cập nhật 06/07/2017 14:19

Công ty CP TBYT Việt Nhật thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Mã chứng khoán: JVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                     

Sàn giao dịch:  HOSE         

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017

  1. Lý do và mục đích

 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  1. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 8/2017

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

– Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thông qua báo cáo tài chính năm 2016, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 và các vấn đề khác.

 
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?