Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ III năm 2015
Cập nhật 02/11/2015 12:12

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ III năm 2015:

- Thời gian họp: 09h00  ngày 19/11/2015

- Địa điểm họp: Khách sạn Nikko Hà Nội - 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ III năm 2015:

- Thư mời họp  Tại đây

- Chương trình họp Tại đây

- Giấy ủy quyền Tại đây

- Báo cáo HĐQT Tại đây

- Báo cáo Ban kiểm soát Tại đây

- Tờ trình BCTC năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 Tại đây

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 & thù lao HĐQT, BKS năm 2014 Tại đây

- Tờ trình về thay đổi trong HĐQT Tại đây

- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc Tại đây

- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tại đây

- Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung TV HĐQT. BKS Tại đây

- Tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 Tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?