Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung TV HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Cập nhật 29/10/2015 18:52

Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2015 Tại đây

Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II năm 2015 Tại đây
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?