Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (lần thứ 2)
Cập nhật 14/10/2015 15:37

Thư mời họp Tại đây

Giấy ủy quyền Tại đây

Chương trình họp Tại đây

Báo cáo HĐQT năm 2014 Tại đây

Báo cáo Ban kiểm soát Tại đây

Tờ trình về BCTC năm 2014 đã được kiểm toán & lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 Tại đây

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 & thù lao HĐQT, BKS năm 2014 Tại đây

Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Tại đây

Tờ trình về thay đổi trong HĐQT Tại đây

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tại đây

Tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 Tại đây
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?