Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Cập nhật 28/05/2014 14:45

Quy chế đại hội 2014 Dowload tại đây

Báo cáo của HĐQT Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm Soát Download tại đây

Tờ trình BCTC kiểm toán 2013 & lựa chọn đơn vị kiểm toán Download tại đây

Tờ trình thù lao HĐQT & BKS Download tại đây

Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám Đốc Download tại đây

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Download tại đây

Tờ trình thông qua tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Download tại đây

Tờ trình thông qua thay đổi niên độ tài chính Download tại đây 

 

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?