Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013
Cập nhật 06/06/2013 13:32

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tại đây

- Chương trình họp tại đây

- Giấy ủy quyền dự họp tại đây

-  Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại đây

- Báo cáo của Hội đồng quản trị 

- Báo cáo của Ban kiểm soát  tại đây

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013 Tại đây

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS Tại đây

- Tờ trình thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Tại đây

- Tờ trình thông qua phương án  phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT

- Thể lệ bầu cử Tại đây

- Quy định về việc bầu cử tại đây

- Sơ yếu lý lịch ứng cử TV HĐQT - Mr Tashiro Masaaki tại đây

- Sơ yếu lý lịch ứng cử TV HĐQT - Mr Mark Gerald Gillin tại đây
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?